İletişim

Telefon: 0 376 212 20 00

Faks: 0 376 212 35 10

E-Mail: cankiri.hsm@saglik.gov.tr

Adres: Cumhuriyet Mah. Zeki Ömer Defne Sk. No:3