İnsan Kaynakları Birimi

Görevleri

 1. İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama ve nakil işlemlerini yapmak.
 2. Personelin İl, İlçe ve birim bazında dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklere göre istihdamı sağlamak, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak.
 3. Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek.
 4. Aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.
 5. İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.
 6. Müdürlük personelinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek.
 7. Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.
 8. Kurum emirlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.
 9. İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.
 10. Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 11. Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.
 12. Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.
 13. Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.
 14. İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
 15. Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.
 16. Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.
 17. Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.
 18. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.