Ruh Sağlığı Programları Birimi

Görevleri

     Ülkemizde ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psikososyal destek hizmetleri verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde, evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi için Sağlık Bakanlığına ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere, 2011 yılı Mayıs ayı itibariyle ilimizde“Toplum Ruh Sağlığı Merkezi” kurularak hizmete açılmıştır.

Ruh sağlığı merkezi, tespit ettiği hasta veya ailesiyle telefon yoluyla irtibat kurarak ruh sağlığı merkezi ve uygulamaları konusunda bilgilendirme yapmakta ve hasta merkeze davet edilmektedir. Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evinde ziyaret edilmekte ve durumları belirlenerek merkeze bir kez daha davet edilmektedir. Merkezde hizmet alacak hastanın takip ve tedavi planı oluşturularak hasta bilgilendirilmektedir.
Ağır ruhsal bozukluğu bulunan hastalara ait kayıt ve istatistiklerin tutulması, kayıtlı hastaların güçlendirilmesini ve toplumla bütünleşmesini hedef alan rehabilitasyon, psikososyal beceri kazandırma ve desteklemeye ilişkin plan, program ve çalışmaların yapılması, hastalık durumlarının değerlendirilmesi, tedavi edilmesi ve izlenmesi, topluma, hasta yakınlarına, sağlık personeline ve diğer ilgili personele ağır ruhsal bozukluklar alanında eğitim verilmesi ve damgalanma karşıtı çalışmalar yapılması temel amaçlardır.

 1. Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
 2. Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 3. Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
 4. Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal- rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
 5. Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
 6. Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.
 7. İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalar yürütmek.
 8. Otizm spektrum bozukluklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek.
 9. Çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de dahil olmak üzere kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek
 10. Toplumda,çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütmek.
 11. Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, eğitim ve kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek,kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları yapmak.
 12. Koruyucu Ruh Sağlığının iyileştirilmesi için,halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.
 13. Koruyucu Ruh Sağlığının iyileştirilmesi için ,eğitici ve yol gösterici afiş,broşür,kitapçık,kısa film vb.eğitim materyalleri geliştirmek.
 14. Koruyucu Ruh Sağlığının iyileştirilmesi için, üniversiteler,sivil toplum kuruşları vb. kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.
 15. Müdürlüğün verdiği diğer görevleri yapmak.