Tüberküloz Birimi

Görevleri

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
 2. Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
 3. İlde tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
 4. Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik saha çalışmalarını yürüten birimlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.
 5. İldeki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
 6. Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının, halkın farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
 7. Sağlık personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
 8. Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve ilaca dirençli vakaların takibini yapmak ve yaptırmak.
 9. Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili birimlerle koordine etmek ve yürütmek.
 10. Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgiliveritabanına ilişkin faaliyetleri yürütmek.
 11. Klinik örneklerin alınmasını ve ulusal laboratuvar ağına ulaştırılarak incelemelerinin yapılmasını sağlamak.
 12. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum, kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 13. Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmaktır.