Maaş ve Ek Ödeme Mutemetliği Birimi

Görevleri

 1. 657  Kadrolu  personel olarak Kurumumuza ilk kez atanan personelin www.sgk.gov.tr  adresi; diğer uygulamalar-sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi-kamu çalışanları bölümünden Kurum kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilerek işe başlayan kişinin T.C. numarası ile birlikte giriş yapılarak kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na girişi yapılır.
  1. Emekli Sicil Numarası oluşturulur.Bu işlem kişinin Kurumu başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması gerekir.Aksi takdirde Kurum idari para cezasına uğrar.
  2. İlk kez 657 Kadrolu personel olarak atanan personelin göreve başlama tarihinden sonraki ayın 15’inde maaşı hesabında olacak şekilde maaş hazırlıkları yapılır.
  3. Personele ilgili banka tarafından maaş hesabı açtırılır. Aile Durum Bildirimi Formu doldurulur.
  4. Banka hesap numarası,aile durum bildirim formu,göreve başlama yazısı ve atama kararı ile birlikte kişi bilgileri; muhasebe maaş ödeme sistemi say2000-i modülü üzerinden muhasebe tarafından sisteme işlenmesi sağlanır.
  5. Sistem üzerinden kişinin kişisel bilgileri ve atandığı kadro unvan bilgilerinin kontrollerinden sonra, ilk atanan kişinin başladığı gün ile takip eden ayın 15 arasındaki kısıtlı gün maaşı ve bir aylık peşin maaşı hesaplanır.
  6. Hesaplama işlemi ayın 9. iş gününe kadar yapılmalıdır.
  7. Diğer Kurum personel maaşlarının ayın 15’inde ödenebilmesi için muhasebeye maaş evraklarının ayın 9. iş gününe kadar yapılması gerekir.
  8. Muhasebe sistemi ürerinde kişinin maaş hesaplaması yapıldıktan sonra kişisel bilgileri ile kadro unvan bilgilerine göre; www.kbs.gov.tr adresi; Kamu hesapları bilgi sisteminde Kurum kullanıcı adı ve şifre bilgilerinden giriş yapılarak, genel kullanıcı Çankırı Halk Sağlığı Müdürlüğü üzerinden-maaş işlemleri-maaş inceleme ve kontrol dökümleri üzerinden maaş hesaplaması kontrol edilerek, ilgilinin maaşına muhasebe sistemi üzerinden muhasebe yetkilisi tarafından onay verilir.
  9. Onaylama işlemi sonunda www.kbs.gov.tr adresi; Kamu hesapları bilgi sisteminde Kurum kullanıcı adı ve şifre bilgilerinden giriş yapılarak, genel kullanıcı Çankırı Halk Sağlığı Müdürlüğü üzerinden-maaş işlemleri-maaş raporları kısmından ilgili yıl ve ay bilgileri girilerek kişiye ait maaş bordrosu ve ödeme emri belgesinin dökümleri alınarak, gerçekleştirme ve harcama yetkili imzalarından sonra,aile durum bildirim formu,göreve başlama yazısı ve atama kararı ödeme emri belgesine eklenerek, Muhasebeye teslim edilir.
  10. İlk ataması yapılan personelin ayın 9 una kadar bu işlemleri yetişirse Kurumun diğer personeli ile birlikte toplu hesaplarla ilgili bankaya maaş ödeme gününden en az 2 gün öncesinde Kurum maaş hesabına para aktarımı sağlanmalıdır. Kurum maaş hesabından ayın 15’inde maaşların personel hesaplarına aktarımı ise Muhasebe sisteminden maaş onayının verilmesinden sonra, www.kbs.gov.tr adresi; Kamu hesapları bilgi sisteminde Kurum kullanıcı adı ve şifre bilgilerinden giriş yapılarak, genel kullanıcı Çankırı İl Halk Sağlığı Müdürlüğü üzerinden-maaş işlemleri-maaş banka aktarım işlemleri-banka listesi maaş aktarma kısmından ilgili yıl ve ay seçimi yapılarak banka merkezinden ilgili banka şubesine kişi hesaplarına aktarım talimatı verilir.Bu işlemin muhasebede maaşlara onay verilmesinden sonra ayın 15’inden önce yapılması gerekir.
  11. 657  Kadrolu ilk atanan personelin maaşı ayın 9’una yetişmez ise muhasebe sistemi üzerinden o ay maaş ödemesine onay verildiğinden ayın 15’inden önce işlem yapılamaz.Ayın 15’inde toplu maaş ödemeleri yapıldıktan sonra kişinin maaş ödemesi 15’inden sonraki herhangi bir güne sarkar. Maaş ödeme adımları aynen izlenir. Muhasebe tarafından kişinin maaşı tek kişi olduğu için direk kişisel hesabına gönderildiğinden www.kbs.gov.tr adresi üzerinden yapılan maaş banka aktarım işlemine gerek yoktur.
  12. 657 Kadrolu personel başka kurumdan nakil olarak geliyorsa Muhasebe Müdürlüğüne gönderilen evraklara ilave olarak Maaş Nakil Bildiriminin aslı eklenir.Diğer uygulamalar aynen uygulanır.
  13. 657 Kadrolu personel Kurumumuzdan tayin olmuş ise kurumdan ayrıldığı günden itibaren 15 gün içinde www.sgk.gov.tr  adresi; diğer uygulamalar-sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi-kamu çalışanları bölümünden Kurum kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilerek işten çıkış bildirgesi düzenlenir.Ayrıca ayrılan personele Bakanlığımızın ÇKYS sistemi üzerinden ilgili kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilerek İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi-Maaş Tahakkuk Ana Menüsü-Memur Personel Maaş Tahakkuk-Raporlar-Personel Maaş Nakil İlmuhaberi girişinden personel şubenin personelin ayrılışını girmesinden sonra maaş nakil bildirimi hazırlanır.
  14. Maaş nakil bildirimi mutemet,gerçekleştireme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra muhasebe maaş ödeme sistemi üzerinden kişinin nakili muhasebe yetkilisince yapılarak muhasebe müdürü tarafından imzalanan maaş nakil bildirimin bir nüshası muhasebede, bir nüshası Kurumumuz maaş mutemetliğinde, bir nüshası da kişinin yeni Kurumuna iletilmek üzere kişinin kendisine verilmek üzere 3 nüsha hazırlanır.
  15. Ayın 15’inden sonra sendika kesinti listeleri Genel Merkez ve İl Şube adreslerine üst yazı ekinde gönderilir.Lojman kesinti listeleri ilçe bazında hazırlanarak Muhasebe Müdürlüğüne üst yazı ekinde gönderilir.
  16. Ayın 15 ile 25’inci günü arasında emekli sandığı kesintilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildiriminin yapılması gerekir. www.kbs.gov.tr adresi; Kamu hesapları bilgi sisteminde Kurum kullanıcı adı ve şifre bilgilerinden giriş yapılarak, genel kullanıcı Çankırı Halk Sağlığı Müdürlüğü üzerinden-maaş işlemleri-emsan veri kısmından ilgili ay seçilerek emekli sandığı kesintilerine ait txt dosyaları alınır. www.sgk.gov.tr  adresi; E-SGK-kesenek bilgi sistemi üzerinden Kurum kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilerek ilgili yıl ve aya ait emekli sandığı kesintileri Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir. Gönderilen kesenek bilgileri çıktıları alınarak bir üst yazı ekinde Muhasebe Müdürlüğüne gönderilerek ilgili ay emekli keseneklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna ilgili ay sonuna kadar ödenmesi sağlanır.
 2. Sürekli işçi maaş, ikramiye, mesai ve gece ücreti Sağlık Bakanlığımızın Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile imzaladığı İşletme Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde hazırlanır.
  1. Maaşlar; her ayın ilk haftası, ikramiyeler; her yıl Mart ve Eylül ayları ile her yıl  Bakanlar Kurulunun belirlediği zamanlarda, Mesai ve gece ücreti ise ilgili aya takiben ödenir.
  2. Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde hazırlanan yevmiye ve sosyal hakları maaş ödeme programına işlenip, HYS den alınan ödeme emri belgesi Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalandıktan sonra bordro ve ilgili dokümanlar eklenerek muhasebeye teslim edilir. Muhasebe tarafından ödeme tutarları bankaya aktarıldıktan sonra kişi hesaplarına geçecek tutarları mail ortamında bankaya gönderilir. Ödeme talimatıyla birlikte kişilerin hesaplarına geçmesi sağlanır.
  3. Personelin kuruma başlama ve ayrılış bildirimleri ile SGK prim ve tahakkuk bildirimleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde yapılır.
 3. Müdürlüğümüze tayin olarak sürekli görev yolluğunu almadan gelen personele , tayin ve emekli olan personele, 657 DMK nun 6245 sayılı Harcırah Kanunda belirtilen kriterlere ve ilgili personelin dilekçesine istinaden Sürekli Görev Yolluk Bildirim Formu doldurularak HYS üzerinde Ödeme Emri Belgesi oluşturulup, elektronik ortamda muhasebeye gönderilir.  HYS den alınan ödeme emri belgesi Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalandıktan sonra yolluk bildirimi ve ilgili dokümanlar eklenerek muhasebeye teslim edilir.
 4. Geçici görev yollukları, 657 DMK nun 6245 sayılı Harcırah Kanunda belirtilen kriterlerle personele alınan görevlendirme onaylarına göre Geçici Görev Yolluk Bildirim Formu doldurularak, HYS üzerinde Ödeme Emri Belgesi oluşturulup, elektronik ortamda muhasebeye gönderilir.  HYS den alınan ödeme emri belgesi Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalandıktan sonra yolluk bildirimi ve ilgili dokümanlar eklenerek muhasebeye teslim edilir.
 5. Personel sabit ek ödeme ücretleri, kadrosu müdürlüğümüzde olup, fiilen çalışan ve kurumumuza geçici görevlendirilen personele 02/11/2011 tarih ve 666 sayılı KHK çerçevesinde, maaş ve döner sermaye ödeme programında ek ödemeleri hazırlanarak alınan bordro, banka listesi ve ödeme emri belgesi Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalandıktan sonra saymanlığa her ayın 12 sine kadar teslim edilir. Sabit ek ödeme ücretlerinden kesilen yemek, icra, vs. kesintiler Saymanlık tarafından ilgili hesaplara  aktarılır. Sabit ek ödeme tutarları hazırlanan mail ve ödeme talimatıyla kişi hesaplarına ayın 15 inde aktarılır.
  1. Personel performans ödemeleri, 209 sayılı  Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumlarına döner sermaye ödenmesi kanunu ve 17/08/2012 tarih ve 28387 sayılı yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır.
  2. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizden her ayın 2 sinde gönderilen çalışan personel formu, ek puanlar ve müdürlüğümüz kalite biriminden gönderilen birim performans puanları döner sermaye programına işlenir. İl döner sermaye komisyonu tarafından karar alınan katılacak tutar ve toplam puan bilgileri her ayın en geç 9 ‘una kadar Birinci Basamak Ek Ödeme Takip Sistemine elektronik ortamda işlenir.
  3. Sisteme işlenen verilere göre Bakanlık tarafından dağıtılacak toplam tutar belirlenir. dağıtılacak toplam tutar programa işlenip, hazırlanan bordro, banka listesi ve ödeme emri belgesi Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalandıktan sonra saymanlığa teslim edilir.
  4. Saymanlık tarafından ilgili hesaplara aktarılıp, hazırlanan mail ve ödeme talimatıyla kişi hesaplarına aktarılır. Her ayın 25 inde net ek ödeme tutarları Birinci Basamak Ek Ödeme Takip Sistemine elektronik ortamda işlenir. Sabit ek ödeme ve performans ödemesi sonucu oluşan matrahlar KBS sistemine işlenir.
 6. Personel nöbet ve icap ödemeleri, 21/01/2010 tarih ve 5947 Kanunun 10 maddesinde belirtilen hükümlerine uygun olarak, Müdürlüğümüze bağlı birimler tarafından her ayın 7 sinde gönderilen nöbet puantaj evrakları ödeme programına işlenir. Hazırlanan bordro, banka listesi ve ödeme emri belgesi Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalandıktan sonra saymanlığa teslim edilir. Saymanlık tarafından ilgili hesaplara aktarılıp, hazırlanan mail ve ödeme talimatıyla kişi hesaplarına aktarılır.
 7. Aile Hekimliği Maaş İşlemleri ÇKYS sistemi üzerinden 1 ile 9 arasında çalıştıktan sonra kişilere yapılarak hesaplarına aktarılır.